logo ExKOL   Stroj  - jak, kdy a za kolik Otazní­k
  Zeptejte se  Šipka info@exkol.cz

www.exkol.cz : tel. 571 161 121

www.exkol.cz -> Stroje, zkušebny, svařování, SW, HW.

ExKOL - obchodní podmínky.

Kvůli částečnému finančnímu zajištění akce jsou práce zahájeny a dodací lhůty začnou běžet uhrazením dohodnuté zálohy na náš účet.

Záruční podmínky firmy.

1. Záruční doba

Poskytujeme na prodávané zboží záruku běžně 24 měsíců počínaje datem uvedeným v dodacím listě.


2. Místo reklamace

Místem reklamace je sídlo firmy dodavatele.


3. Mechanické poškození

Reklamaci mechanicky poškozeného výrobku je odběratel povinen uplatnit při osobním odběru či dovozu dodavatelem ihned při odběru. Při použití dopravce se reklamace řídí obchodním zákoníkem a odběratel je povinnen podle povahy poškození reklamovat zboží u dopravce nebo u dodavatele ihned po převzetí zboží.


4. Odstranění vady

V době záruky zajistí dodavatel nebo jím pověřená servisní organizace odstranění poruchy výrobku tak, aby mohl být výrobek řádně používán. Náklady na dopravu reklamovaného zboží náleží majiteli. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl dílem obdobným, stejných technických parametrů.


5. Zánik záruky

Oprávnění na záruční opravu zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku nebo používáním zboží v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, počítačovými viry, použitím neautorizovaného software, neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN, porušením plomby, dodatečnou montáží dalšího vybavení či jiné úpravy bez písemného svolení prodávajícího. Ze záruky jsou vyjmuty též vady způsobené živelnou pohromou a všechny případy způsobené vyšší mocí po dobu a v rozsahu účinnosti těchto událostí.


6. Odpovědnost za škodu

V případě, že je dodavatel za podmínek daných zákonem povinnen nahradit odběrateli škodu, dohodly si smluvní strany rozsah náhrady škody v prokázané výši, nejvýše však částku do výše 50% prodejní ceny.


7. Stížnosti a spory

Při všech stížnostech a sporech vyplývajících z reklamací je nutno postupovat podle platných zákonů zejména pak podle Obchodního zákoníku, § 422 až 441. Pro případ řešení všech sporů mezi dodavatelem a odběratelem je, za dodržení příslušnosti věcné, místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo dodavatele.


WWW.exkol.cz 608 706 544
Dnesni datum: 2024-06-17
Telefon +420 571 161 121     608 706 544
Zlí­n, Vršava 4444, 760 01     Děkujeme Vám za návštěvu. WWW.exkol.cz